RAVIJÄRJEKORRA PIDAMISE KORD

Hansa Hambakliinik OÜ ravijärjekorra pidamise kord.

 

Hansa Hambakliinik OÜ hambaravi kabinettides peetakse ravijärjekorda registratuuris, kus ravijärjekorra andmed registreeritakse tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemis, milleks on hambaravitarkvara Dentas.

Ravijärjekorda registreerib patsient, arst , õde või tervishoiuteenuse osutaja poolt volitatud töötaja e. registraator:

-tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas;

-telefoni või e-posti või interneti vahendusel tervishoiuteenuse osutaja registratuuris.

 

Patsientide ravijärjekorda registreerimine on tagatud kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9.00-17.00 registraatori poolt , hilisemal kellaajal tööl oleva arsti või õe poolt. Juhul kui kliinik on suletud, suunatakse telefon automaatvastajale, kust jagatakse infot kliiniku lahtiolekuaegade suhtes ja ravijärjekorda registreerimise võimalusest.

 

Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

 • patsiendi ees-ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
 • planeeritav vastuvõtu aeg;
 • planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus;
 • patsiendi kontaktandmed;
 • suunava arsti kontaktandmed(suunamise olemasolul);
 • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
 • ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus;
 • ravijärjekorda panemise kood kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
 • märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemistest.

 

Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas annab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuurüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbrit.

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja registratuuri telefoni või e-posti või interneti teel, peab tervishoiuteenuse osutaja teatama patsiendile telefoni või interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbri.

 

Ravijärjekorras muudatuste tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest ning säilitama varasema teabe koos märkega, et patsienti on teavitatud.

 

Patsientide ooteaja pikkused:

 • ägeda/kroonilise pulpiidi korral võimalusel sama päeva jooksul või kuni 1 nädal.
 • Lihtkaariese ja kroonilise periodontiidi korral kaks kuud.

 

Hansa Hambakliinik OÜ tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded kehtestatud vastavalt EV Sotsiaalministeeriumi poolt vastu võetud määrusele nr 46, mis vastu võetud 21.08.2008 ja hetkel kehtiv.

 

Krista Toomesoo

Hansa Hambakliinik OÜ

Juhataja

Uuendatud 01.01.2016